Kỷ yếu Hội nghị khoa học Hội Nội tiết & Đái tháo đường Thành phố Đà Nẵng & Bệnh viện Gia Đình lần thứ Nhất

Download “KY_YEU_HOINOITIETDAITHAODUONGDANANG_2023.pdf”

KY_YEU_HOINOITIETDAITHAODUONGDANANG_2023.pdf – Downloaded 226 times – 30,52 MB

 

Chi tiết Hội Nội tiết & Đái tháo đường Đà Nẵng

 
Hội Nội tiết & Đái tháo đường TP Đà Nẵng
Xin mời quý vị chọn các nội dung cần truy cập theo menu dưới đây